Bestuur

Het bestuur van de Stichting Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland te Purmerend bestaat uit
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de realisatie van het hospice.
Het bestuur bestaat uit:

       

Voorzitter

Evan van Egmond 

evanvanegmond@hospice-in-vrijheid.nl

Secretaris

Walther Kocken

Penningmeester 

Hans Steenkamp

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

ANBI

Onze stichting is sinds 1 Januari 2008 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onze naam en contactgegevens zijn:

Stichting Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland
Ds. Martin Luther Kingweg 2
1444 ED Purmerend
Tel. 0299 – 778020

 

Het RSIN/fiscaal nummer is: 815050744

Onze doelstelling is het bieden van een logiesfunctie met mantelzorg voor personen die in een terminale levensfase verkeren en die in hun eigen omgeving niet meer verzorgd kunnen worden.

Ons beleid is erop gericht deze doelstelling te realiseren door er te zijn voor deze personen en ons hospice huis voor hen ter beschikking te stellen.

 

Jaarcijfers

Onderstaand de Balans en Verlies & Winstrekening van Stichting Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland te Purmerend. De stichting bestaat sinds 2002 en heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met het opzetten van een hospice. Per 16 november 2013 is dit daadwerkelijk gerealiseerd en wordt de logiesfunctie aangeboden.

Balans en V& W van Stichting Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland te Purmerend

ACTIVA

 

31-12-2017

 

31-12-2016

         
Materiële vaste activa  

62.719

 

108.688

         
Vorderingen  

0

  798 
         
Liquide middelen  

167.397

 

153.846

     


   


   

230.133

 

263.312

 

Passiva

 

31-12-2017 

 

31-12-2016 

         
Eigen vermogen  

208.584

 

216.763

         
Kortlopende schulden  

21.549

 

46.549

   
 
   

230.133

  

263.312

Verlies & Winstrekening

 

31-12-2017 

 

31-12-2016 

         
Baten  

209.400

 

210.611

         
Lasten  

217.578

 

187.247

     


   


Resultaat boekjaar  

-8.178

  

23.364

Resultaatbestemming 2017

 

Het resultaat van – € 8.178  wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
Gedurende het verslagjaar had de Stichting personeel in loondienst.