Bestuur

Het bestuur van de Stichting Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland te Purmerend bestaat uit
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de realisatie van het hospice.
Het bestuur bestaat uit:

       

Voorzitter

Evan van Egmond 

evanvanegmond@hospice-in-vrijheid.nl

Vice-voorzitter / Secretaris / Penningmeester 

Dirk van der Eems

dirkvandereems@hospice-in-vrijheid.nl

Algemeen lid

Anselma Gerlings

anselmagerlings@hospice-in-vrijheid.nl

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

ANBI

Onze stichting is sinds 1 Januari 2008 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onze naam en contactgegevens zijn:

Stichting Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland
Ds. Martin Luther Kingweg 2
1444 ED Purmerend
Tel. 0299 – 778020

 

Het RSIN/fiscaal nummer is: 815050744

Onze doelstelling is het bieden van een logiesfunctie met mantelzorg voor personen die in een terminale levensfase verkeren en die in hun eigen omgeving niet meer verzorgd kunnen worden.

Ons beleid is erop gericht deze doelstelling te realiseren door er te zijn voor deze personen en ons hospice huis voor hen ter beschikking te stellen.

 

Jaarcijfers

Onderstaand de Balans en Verlies & Winstrekening van Stichting Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland te Purmerend. De stichting bestaat sinds 2002 en heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met het opzetten van een hospice. Per 16 november 2013 is dit daadwerkelijk gerealiseerd en wordt de logiesfunctie aangeboden.

Balans en V& W van Stichting Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland te Purmerend

ACTIVA

 

31-12-2016

 

31-12-2015

         
Materiële vaste activa  

108.668

 

124.860

         
Vorderingen  

798

  2.016 
         
Liquide middelen  

153.846

 

138.071

     


   


   

263.312

 

264.947

 

Passiva

 

31-12-2016 

 

31-12-2015 

         
Eigen vermogen  

216.763

 

193.398

         
Kortlopende schulden  

46.549

 

71.549

   
 
   

263.312

  

264.947

Verlies & Winstrekening

 

31-12-2016 

 

31-12-2015 

         
Baten  

210.611

 

198.324

         
Lasten  

187.247

 

183.251

     


   


Resultaat boekjaar  

23.364

  

15.073

Resultaatbestemming 2016

 

Het resultaat van € 23.364,–  wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
Gedurende het verslagjaar had de Stichting personeel in loondienst.