Bestuur

Het bestuur van de Stichting Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland te Purmerend bestaat uit
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de realisatie van het hospice.
Het bestuur bestaat uit:

       

Voorzitter

Evan van Egmond 

evanvanegmond@hospice-in-vrijheid.nl

Secretaris

Walther Kocken

Penningmeester 

Hans Steenkamp

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

ANBI

Onze stichting is sinds 1 Januari 2008 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onze naam en contactgegevens zijn:

Stichting Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland
Ds. Martin Luther Kingweg 2
1444 ED Purmerend
Tel. 0299 – 778020

 

Het RSIN/fiscaal nummer is: 815050744

Onze doelstelling is het bieden van een logiesfunctie met mantelzorg voor personen die in een terminale levensfase verkeren en die in hun eigen omgeving niet meer verzorgd kunnen worden.

Ons beleid is erop gericht deze doelstelling te realiseren door er te zijn voor deze personen en ons hospice huis voor hen ter beschikking te stellen.

 

Jaarcijfers

Onderstaand de Balans en Verlies & Winstrekening van Stichting Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland te Purmerend. De stichting bestaat sinds 2002 en heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met het opzetten van een hospice. Per 16 november 2013 is dit daadwerkelijk gerealiseerd en wordt de logiesfunctie aangeboden.

Balans en V& W van Stichting Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland te Purmerend

ACTIVA

 

31-12-2018

 

31-12-2017

         
Materiële vaste activa  

39.380

 

62.719

         
Vorderingen  

35.392,05

 
         
Liquide middelen  

206.855,74

 

167.397

     


   


   

281.627,79

 

230.133

 

Passiva

 

31-12-2018 

 

31-12-2017 

         
Eigen vermogen  

258.761,99

 

208.584

         
Kortlopende schulden  

22.865,80

 

21.549

   
 
                  281.627,79   

230.133

Verlies & Winstrekening

 

31-12-2018 

 

31-12-2017 

         
Baten  

278.742,02

 

209.400

         
Lasten  

228.564,23

 

217.578

     


   


Resultaat boekjaar  

50.177,79

  

-8.178

Resultaatbestemming 2018

 

Het resultaat van € 50.177,79  wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
Gedurende het verslagjaar had de Stichting personeel in loondienst.